IV. TLÇK – II. KİTAP (Siyaset, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Sosyal Politika)

Siyaset bilimi başta olmak üzere, uluslararası ilişkiler, iktisat ve sosyal politikalar alanlarında sunulmuş toplam 22 bildiriden müteşekkil bu ciltte, Türkiye’nin iç ve dış siyasal meselelerine ışık tutulması; İslâm iktisadı, uluslararası iktisat gibi konuların irdelenmesi ve toplu konut ve iş sağlığı gibi hususlarda akademik katkıların yapılması hedeflenmektedir.

Abdül Samet Çelikçi
Türkiye’de 1980 Sonrası Süreçte Sivil Toplumun Seyri Liberal ve Gramsciyan Perspektiflerin Karşılaştırmalı Analizi

Canan Çilekci
Uygulanan Politikaların Yansıması Olarak Türkiye’de Kadın İş Gücünün Son On Yılı (2004-2013)

Emrah Akyüz
Alevî Sorununa Partiler Üstü Yaklaşımın Önemi

Samed Kurban
Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği Tartışmaları Ekseninde Türk Tipi Başkanlık Sistemi

Ergin Ulusoy
Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının Modern Teori Çerçevesinde Sosyo-Politik Bir Analizi

Merve Suna Özel
Rus Dış Politikasında Ukrayna Krizi ve Türkiye’ye Etkileri

Gül Çiğdem
Temel Parametreler Çerçevesinde Türkiye’de Milliyetçilik İdeolojisinin Analizi

İlknur Karanfil
Neoliberalizmden Önce ve Sonra Türkiye’de İslâmcılık

Adem Akkaya
Sömürgecilikten Yeni Sömürgeciliğe Küresel Rekabette Sahraaltı Afrika

Öncel Sencerman
1994 Soykırımı Öncesi Ruanda’da Frankofon Kimlik İnşası ve Ruanda Dış Politikasına Etkisi

Segâh Tekin
Güney Amerika’da Bir Kalkınma Aracı Olarak Bölgesel Bütünleşme UNASUR Örneği

Murat Şimşek
Uluslararası Ceza Mahkemesinin Taraf Olmayan Devletler ve Devlet Başkanları Üzerindeki Yargı Yetkisi Sudan Örneği

Ercüment Hazır, Oktay Caferoğlu
Devletlerin Ulusal Hava Sahalarında Yabancı Uçakları Denetlemesi Türk Jetinin Suriye Tarafından Düşürülmesinin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi

Yüksel Kamacı
Yeşil Hareket’in İran Siyasetinde Yükseliş ve Düşüş Süreci

Ramazan Karaçoban
1 Mart Tezkeresinden Bugüne Türkiye’nin Kuzey Irak Politikaları

Serhan Yıldırım
Faizsiz Bir Finansman Kuruluşu Olarak Akhuwat (Kardeşlik) Kurumu

Serdar Göcen
Avusturya İktisat Okulu’nun Metodolojik Görüşleri ve Ana-Akım İktisada Yönelik Eleştirileri

Gülistan Zengin, Cuma Bozkurt
Enflasyon ve İşsizlikle Mücadele Yöntemleri ve Çözüm Önerileri

Mustafa Mert Alabaş
Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin İncelenmesi

Sertaç Kaya, Özgür Yerli
Toplu Konutların Bazı Kentsel Kalite Kriterleri Açısından İrdelenmesi Düzce, Kalıcı Konutlar Bölgesi Örneği

Muhammet Enes Kayagil
Çalışma Şartlarının Düzenlenmesinde Sendikaların Rolü Türk Hava Ulaştırma Sektörü Örneği

Murat Kalkan
Sosyal Siyâsetin Müzmin Meselesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bir Değerlendirme