IV. TLÇK – III. KİTAP (Edebiyat, Tarih)

Edebiyat ve tarih alanında sunulan 22 bildirinin yer aldığı bu ciltte; Türk İslâm edebiyatı, yeni edebiyat alanları ile birlikte tarih felsefesi ve metodolojisi, Osmanlı tarihi, İslâm tarihi alanlarından da seçilen metinler yer almaktadır.

Asiye Çığrı Yıldırım
Hasan Ali Toptaş’ın “Uykuların Doğusu” Romanında Pastiş Unsuru

Kübra Çelebi
Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın Romanında Sosyalizm ve Gelenek Arasında Sıkışmış Bir Kadın ‘Nermin’

Nesrin Aydın Satar
İslâm ve Edebiyat Kavramsal Tartışmalar Bağlamında Yeni Bir Çerçeve Denemesi

Selma İnalkaç
Sait Faik Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam” Adlı Hikâyesini Yapısalcı Bir Yaklaşımla Anlamlandırma Denemesi

Cevat Sucu
İmparatorluk, Şair ve Şehir 16. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Şehrengizler

Humeyra Mermer
Muhammed Vefâ Efendi ve Bir Na‘tı Üzerine Şerh Denemesi

Oğuz Yılmaz
Türk İslam Edebiyatı’nda Manzûm Tecvîdler

Zehra Öztürk
Necâtî Bey Divanı’nda “Şiir” ve “Şair”in Vasıfları

Zeynep Kaya
Resmî Tedvin Döneminin İlk Tarihçisi Olarak İbn Şihab ez-Zührî ve Tarihçilik Anlayışı

İlknur Ekiz
Sanayi Ötesi Toplumlarda Çalışmanın Metalaşması

Mesut Can
Orta Asya Kent Topoğrafyasına Dair Genel Kabuller Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa Altuğ Yayla
Lamiî Çelebi ve Onun Maktel-i Âl-i Resûl’u 16. Yüzyıl Vaizlerinden Molla Arab’ın Maktel Karşıtlığına Yakından Bakmak

Şenol Gündoğdu
Namık Kemal ve Mehmed Akif’in Batı Algıları

Meryem Karabekmez
2. Abdülhamid Döneminde Modern Osmanlı Eğitiminin Oluşumu

Yunus Kırmaci
16. Yüzyılda Sıra Dışı Bir Eser Tarih-i Hindi Garbi

Emine Battal
Yeni Dinî Hareketler ve Şiddet

Mehmet Kalkan
Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri) İstatistiksel Analiz 1959-2013

Seda Özmen
Moses Mendelssohn ve Yahudi Modernizasyonu

Gurban Huseynov
Emevîlerin Türkistan Fetih Politikası

Esra Keskin
Kuzey Afrika’nın İslâmlaşmasında Bir Dönüm Noktası “Aşere” Heyeti

Rıdvan Gür
Ebu Cehil ve İslâm Karşıtı Faaliyetleri

Seda Şahin Ahmetaj
Osmanlı Döneminde Balkanlar’da Eğitim-Öğretim Müesseseleri 19. Asır İpek Sancağı Örneği