IV. TLÇK – V. KİTAP (Felsefe, Eğitim, İletişim)

Felsefe, eğitim ve iletişim alanlarında sunumları gerçekleştirilen toplam 25 bildirinin oluşturduğu bu ciltte; çağdaş felsefeden, İslâm felsefesine, eğitim sistemleri değerlendirmelerinden, estetik ve iletişim teorileri alanındaki çeşitli çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar mevcuttur.

Khayyam Jalilzada
Heidegger Düşüncesinin Dinî Arka Planı

Merve Koyuncu
Çağdaş Zihin Felsefesinde Yapay Zekâ Tartışmaları -Turing Testi ve Yansımaları-

Nesrin Bağcı
Tanrı’dan Bağımsız Bir Ahlâkın İmkânı ve Olgu-Değer Problemi

Sema Cevirici
Modern Düşüncede Temsil Fikri

Melek Yıldız Güneş
Darülfünun’da Ahlâk Dersleri ve Temayülleri

Mervenur Yılmaz
İbn Sînâ Felsefesi’nde Bilginin Kategorisi Problemi

Kutlu Okan
Husulî ile Huzurî Bilgi Arasında Ebu’l-Berekât el-Bağdadî’nin Epistemolojisi ve İbn Sina Eleştirileri

Mesut Emir, Hikmet Yaman
Tehafüt Geleneği Bağlamında Abdülhakim es-Siyâlkûtî’nin Fi’l ilm’l-ilâhi Adlı Risalesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi

Mirpenç Akşit
Farâbî’de Mantığın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme

Nur Belek
Hilmi Ziya Ülken ve Henry Corbin’in İslâm Felsefesi Anlayışlarının Değerlendirilmesi

Nida Bayındır, Aynur Çukurcalıoğlu
Formasyon Öğrencilerinin Aldıkları Formasyon Eğitimini Yeterli Bulma Durumlarının İncelenmesi

İbrahim Ülker
İdeolojik Eğitim Sistemi, Din Eğitimi, Başörtüsü, Katsayı Sorunları Bağlamında 1982 Anayasası’nda Eğitim Hakkı

Firdevs Bulut
Oyun, Ritüel ve Anlatı Robert N. Bellah’da Din Merkezli Medeniyet Teorisi

Ahmet Özalp
Dâvûd El-Kayserî Açısından Din Eğitiminde Bir Dönüşüm Hadisesi Olarak Karanlık ve Aydınlık

Ahmet Tokmak
Sağımızı Solumuzdan Ayırdığımız Yaşlardan İtibaren “İnsani Değerleri Yaşamak ve Yaşatmak”

Hatice Fakioğlu Bağcı
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri

Muhammed Esat Altıntaş
Öğretmenlerin İlköğretim DKAB Dersi ile Değer Öğretiminin İlişkisine Dair Görüşleri

Eyüp Al
Tekniğin Hükümranlığında Yeni Bir Varlık Mertebesi Olarak Görüntü

Gökhan Şener
Estetik Çağı Dünyanın Arzu Nesnesi Haline Getirilmesi

Abdulsamet Günek
Roma’dan Pentagon’a İletişimin Merkezi Rolü ve İktidar

Gizem Uyanık
Popüler Türk Sinemasında Mutluluk Kavramına Eleştirel Bakış Gülen Gözler Filmi Üzerine Bir İnceleme

Kamile Elmasoğlu
Televizyon Reklamlarında Kullanılan Marka Kimlik Öğelerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Rolü

Murat Birol
Türkiye’de Televizyon ve Reklam 2011 Yılında En Fazla “Beğenilen”, “Hatırlanan” ve “Konuşulan” Reklam Metinlerindeki İdeolojik Sunumların Çözümlenmesi

Oğuz Göksu
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Medyanın Adayların Seçim Kampanyalarındaki Stratejik Konumu

İbrahim Halil Köprübaşı
“Eski” ve “Yeni” Türkiye’de İktidar-Medya İlişkileri Dersim ve Roboskî Katliamları Karşısında Medyanın Tutumu