V. TLÇK – II. Kitap

Siyaset bilimi başta olmak üzere, uluslararası ilişkiler ve iktisat alanlarında sunulmuş toplam 20 bildiriden müteşekkil bu ciltte, Türkiye’nin iç ve dış siyasal meselelerine ışık tutulması; İslâm iktisadı, uluslararası iktisat gibi konuların irdelenmesi ve eğitim gibi hususlarda akademik katkıların yapılması hedeflenmektedir.

SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER:

Okan Açıl

Eski Türk Toplumlarında Özel Hukuka Dair Uygulamalar

Segâh Tekin

Evrensel İnsan Hakları Bağlamında Türkiye’nin İltica Hakkı Uygulaması 

Batuhan Ustabulut

Türkiye’nin Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları

Barış Can Sever

Bir Medya Çerçevelemesi Durumu: Türkiye’de Hükümete Yakınlığı ile Bilinen Bir Medya Kuruluşu’nun Suriyeli Mültecileri İşleyiş Biçimi

Mesut Koçak

Organik Gıdaya Ulaşım Sorunu Kapsamında Çokuluslu Şirketlerin Rolü: Depoya Değil Toprağa!

Ayşegül Uğuz

Liberalizmde Güvenlik Kavramı ve Uluslararası Güvenliğe Getirilen Çözümler

Oktay Caferoğlu

XXI. Yüzyıl Güvenlik Ortamında NATO İstihbarat Sisteminde Yaşanan Değişim

Oktay Caferoğlu

Küresel Ekonomik Sistem ve ABD’nin Orta Doğu Politikası: 1991 ve 2003 Irak Müdahalesi

Hacer Solak

Rusya’nın Suriye Müdahalesinin Uluslararası Hukukta “Kuvvet Kullanımı” ve “Müşterek Meşru Müdafaa” Prensipleri Açısından Analizi

Mevlüt Akçapa

Suudi Arabistan’ın Savunma Harcamaları ve Silahlanma Faaliyetleri

İKTİSAT:

Mahamane Moutari Abdou Baoua

Afrika Ülkelerinde Ekonomi ve Kalkınma: İyileşme, Sanayileşme ve Dünya Ekonomisine Entegrasyonu

Mine Işık

Ekonomik Özgürlükler Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri mi? OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

Farid Jabbarlı

Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi

Onur Uzer

Kentsel Ekonomik Kalkınma ve Çevre Sorunu: Burdur’da Mermercilik Sektörü

EĞİTİM:

Süheyla Hale Bayırbaş

Arap Dilbilimcilerinin “Anlam Değişmesi” Olgusuna Yaklaşımları -İbn Kuteybe Örneği-

Turan Bahşi

Nahiv Öğretiminde Manzûm Eserler “İbn Mâlik’in el-Elfiyye’si Örneği”

Feride Ersoy

İslâm Eğitim Klasiklerinde Öğretmen

Sakin Taş

Subhi Es-Sâlih’in ‘‘Mebâhis Fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân’’ Adlı Eserinin Ulûmu’l-Kur’ân Açısından Değeri

Azem Kuru, Mete Korhan Özkök

“Şâkile” Kavramı Bağlamında Kişilik ve Karakter Oluşumu

Şule Yüksel Özkaya

Osmanlı’nın Tıp Anlayışını ve Akıl Hastalarına Yaklaşımını Belirleyen Faktörler İle Bu Anlayışın “Mâ-Hazar”da Tezâhürü