V. TLÇK – III. Kitap

V. TLÇK’nın İlahiyat ve sanat alanından müteşekkil bu bildirilerin 3. cildinde; tasavvuf, fıkıh, siyer, hadis, kelam, tefsir ve sanat alanlarından toplam 18 bildiri bulunmaktadır. İlahiyat alanında akademik çalışmalarına devam eden katılımcılarımızın yoğun ilgileri doğrultusunda oluşturulan bu ciltte; Hz. Muhammed (s.a.v.) sonrası sahabe ilişkilerinden, İslâm ceza hukukuna kadar birçok mesele irdelenmiştir.

İLAHİYAT:

Hafize Yazıcı

“Üç Mescid Dışında Dini Amaçlı Yolculuk Yoktur” Hadisi ve Çağdaş Hadis Tartışmalarındaki Yeri

Osman Aydın

Buhârî’nin Tercemelerde Yer Verdiği Mu‘allak Rivayetlerin Hadîs Usûlü ve Musannifin Yöntemi Açısından Değeri

Tunahan Erdoğan

Hadiste İctihad Kapısı Kapanmış mıdır?

Emine Gümüş

XVIII. Yüzyıl Üsküdar Şer’iyye Sicilleri’nde İçki İçme Suçu ve Cezası

Ümmü Eymen Balbaba

Fıkhî Açıdan Tecavüz Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi

Esma Çubukcu

İbn Kudâme’nin Usûl ve Furû’ Bağlamında Maslahat Anlayışı

Fatih Tiyek

Kur’an’ın Sabiteleri ve Tefsirin Yöntemi Çerçevesinde Bilimsel Tefsire Bakış

Neslihan Merve Nur Vural

Poligami Bağlamında Taşıyıcı Anneliğin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Kamer Kal Hussien

Osmanlı Ceza Yargılamasında Soruşturma

Sıddıka Ayaş

İslam Ceza Hukuku ve Türk Ceza Hukukunda Teammüd Kavramı Mukayesesi

Omar Kal Hussien

Hicrî IV. Asırda Mezhep Taassubuna Karşı Ulemanın Tavrı

Ahmet Mekin Kandemir

Big Bang Teorisi Kelâmın Yoktan Yaratılış Düşüncesini Destekler mi?

Halil Peçe

Dinî Çeşitliliğin Artması: Dinî Grupları Sınıflandırma Sorunu Bağlamında Tarikat-Cemaat Ayrımı

Bilal Toprak

Dinler Tarihi Perspektifinden Klaus Schmidt ve Göbekli Tepe

Beyza Aybike Deveci

Hinduizm’de Durga Puca’nın Yeri ve Önemi

SANAT:

Fatma Şeyma Boydak

Fâtih Devri Cild Sanatı

Tuba Ruhengiz Azaklı

Sanat Yönüyle Yahya Efendi Kabristanı Mezar Taşları

Sedat Soyalp

Denizli Sarayköy’de Osmanlı Dönemi Mezar Taşları