V. TLÇK – VI. KİTAP

Felsefenin salt bir entelektüel bir faaliyet olmadığı, insanların tarihinin, düşüncelerinin, duygularının, inançlarının vb. düşüncelerinde belirleyici olduğunu düşünerek V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Felsefe ve Edebiyat oturumlarının seçilen tebliğleri bu kitap kapsamında bir araya getirilmiştir. Böylelikle üzerine tartışılan felsefi konu ya da sorun, soyut bir düşünce olarak ele alınmayıp, edebiyat kapsamında ele alınacaktır.

EDEBİYAT:

Bilge İlhan

Âşık Ruhsatî’nin Şiirlerinde Kur‘ân’ın Yansımaları: Âyet İktibasları

Ömer Pehlivan, Ömer Avcı

Nakkaşların Güzünden Hüsrev ü Şîrîn

Nesibe Kablander

Tezkiretü’l-Evliyâ’yı Türkçeye Tercüme Ettiği İddia Edilen Bazı İsimlere Dair Eleştirel Bir inceleme

Ahmet Can, Baha Zafer

Doğu’nun Yunan Medeniyeti ve Homeros’un Eserleri Üzerindeki Etkisi

Rıdvan Değirmenci

Modernleşme ve Hukuk: Savigny ve Namık Kemal’in Hukuka Dair Düşünceleri Çerçevesinde

Özge Önenerk

Zafer Gazetesi’nde Yer Alan Tefrika Romanlar ve Kimlik İnşası: Batılılaşma, Antikomünizm, Antifaşizm

Yasemin Ulutürk

Postmodernizmde “Yeni Tarihselcilik” Tezahürü: Pinhan

Ahmet Kavak

Sherlock Holmes Romanlarında Geçen Bazı Akıl Yürütmelerin Modern Mantık Açısından Denetlenmesi

FELSEFE:

Ümran Kayaalp

Kindî’nin Nefs Algısının Ahlak Anlayışına Tesiri

Halil İbrahim Gürel

Erol Güngör’ün Modernleşme Tahayyülünde İslam Tasavvurunu Anlamayı Denemek

Seyfettin İliter

Din ve Felsefe İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Nurettin Topçu Örneği

Cem Kotan

Kültür, Medeniyet ve Teknik Kavramları Etrafında Sezai Karakoç ve Nurettin Topçu Düşüncesinde İslam-Batı Karşıtlığı

Khayyam Jalilzada

Gadamer’in “Hakikat ve Yöntem” Kitabında Fenomenolojik Yöntemin Uygulanması Üzerine

Hatice Turan

Levinas’ta Fenomenoloji ve Başkalık

Gülizar Hazal Saka

Bir Ütopya Olarak Teknolojik Ölümsüzlük Sorunsalı: Teknolojik Ölümsüzlük

Saliha Keleş Türkyılmaz

Mantık İlkelerinin Genel-Geçerliği Hususunda Üçüncü Şıkkın İmkânsızlığı İlkesi ve Ferma Teoremi Örneği

Alper Eliş

Zihin Nedir?” Sorusu Karşısında Bilişsel Bilimler İçinde Felsefenin İşlevi Üzerine Bir Deneme